۱۳۹۲ فروردین ۶, سه‌شنبه

خیام

این حکیم عمر خیامم به شدت قابلیت تبدیل شدن به دکتر شریعتی رو داره، هرکس یه رباعی دگر اندیشانه و ساختار شکنانه میگه برای جلب توجه بیشتر زیرش میزنه خیام!!

جیگرم

کودتای نرم و خزنده علیه جــــیــــگـــر با ورود سردرگمِ یه گــاو بی هنر و بی کاراکتر به مجموعه کلاه قرمزی 92 !
اما این بار هم با همت ملت شهید پرور این توطئه خنثی خواهد شد!

زنده باد بهار! زنده باد بهار! زنده باد بهار!

۱۳۹۱ اسفند ۸, سه‌شنبه

درویش

امـروز از دور یـه درویـش رو دیــدم بـا لـبـاس و ریـش بـلـنـد و سـفـیـد و الـبـتـه تـمـیـز کـه بـا دوتـا از دوسـتـاش درحـال صـحـبـت بــود، هـمـیـنـطـور کـه نـزدیـک شــدم شـنـیـدم داشـت مـیـگـفـت :
" ... بـه ولای عـلـی، بـه خـدا قـسـم ، چـیـزم تـو فـلان مـادر نـمـیـدونـم چـی اگـه دروغ بـگـم ..."

پ.ن : یک روزی درویش برای اثبات حرفش نیاز به قسم نداشت ادب داشت.
  یک روزی درویش دغل نبود، درویش بود!

۱۳۹۱ بهمن ۲۱, شنبه

دهه فجر

اولـیـن و تـنـهـا تـجـربـه نـویـسـنـدگـی و کـارگـردانـی مـن، کـلاس سـوم دبـسـتـان بـا اجـرای یـک نـمـایـش در دهـه فـجـر بـود کـه اصـلی تـریـن مشـخـصـه ش ایـن بـود کـه بـرای تـمـام عـنـاصـر دکــور و صـحـنـه از هـمـکـلاسیـام استفـاده کـرده بـودم!

در بـک گـرانـد یـک ردیـف بچـه ها، چسبیـده بـه هـم پشـت بـه تصـویـر در نقـش دیـوار، یـکـی نقـش گـلـدان و دوتـا قـد بلنـد هـم داشتیـم گذاشتـه بودیـم دستـاشو...
نـو بـالا بـه هـم بگیـرنـد در نقـش "در"! سعیـد میـز بـود و اوج داستـان آنجـا بـود کـه دزد بـه راحـتـی از در وارد میشـد و بـرای فـرار پـایـش را روی میـز میگـذاشـت و از دیـوار بـالا میـرفـت!!

و مـن گیـج بـودم کـه چـرا معلمیـن گـرامـی و بچـه هـا در طـول نمـایـش کـامـلا جـدیِ مـن از خنـده بـه عـرعـر افتـاده بـودن!!!

پ.ن : یـکـی از دغدغـه هـای اصلـی مـن موقـع تمریـن، میـل شـدیـد بچـه های زحـمـتـکـش دیـــوار بـه دیـدن نمـایـش و سـر چرخـانـدن بـود که از نیـروی قـهـریـه نـاظـم بـرای ارعـاب دیـوارهـا استفـاده شـد!
 
 

۱۳۹۱ بهمن ۱۸, چهارشنبه

لاریجانی ها

از بـیـن کـسـانـی کـه بـدونـن بـرادران لاریـجـانـی چـنـد نـفـر هـسـتـن
بـه قـیـد قـرعــه بـه یـک نـفـر یـک دســتــگـاه پـــــرایــد جـایـزه  تـعـلـق خـواهــد گــرفـت!

۱۳۹۱ بهمن ۱۴, شنبه

۱۳۹۱ بهمن ۳, سه‌شنبه

۱۳۹۱ دی ۲۹, جمعه

زن گرفتن [1]

آدم بــره تــوی قـبـیـلـه سـرخ پـوسـتـهـا صـاف جـلـوی خـرس خشمگین رئـیـس قـبـیـلـه بـشـیـنـه بـگـه دخـتـرتـو مـیـخـوام! اونـم بـگـه " از شـجـاعـتت مرا خوش آمـد، زیـن پـس اورا گـرگــ خـاکـسـتـری صــدا کـرد، بـیـا ایـنـم دخـتـرم رعـد کـوهـستـان، ایـنـم سـوئـیـچ اسـبـت، چـادرتـان را هـم داده ام بـالای تـپـه مـشـرف بـه سـاخـتـمـان پـنـتـاگـون بـنـا کننـد! "
سـال اول رعـد کـوهـستـان بـرایـت یک دخـتـر مـیـزایـد، رئیـس قبـیـلـه بـنـا بـه نـامگـذاری امـسـال از سـوی مـقـام مـعـظـم رهـبـری بـه عنـوان حمـایـت از تـولـیـد ایـرانـی و سـرمـایـه داخـلـی، اسـمـش را مـیـگـذارد تـنـــدر90 ! قـاعـدتـا مـحـصـول مشترک گرگ خاکستری و رعد کوهستان بـایـد گـرگ کـوهـسـتـان از آب در مـی آمـد! اما رعـد کـوهـسـتـان مـیگویـد ایـران خـودرو اسـپـانـسـر قـبـیـلـه اسـت، شـانـس آورده ایـم آردی نـگـذاشـتـه اند، اشکال ندارد سـال بـعـد یـک جـفـت پـسـر خواهـم زاییـد، اسمشـان را سـگ زرد و شـغـال مـیگـذاریـم، همـه خواهنـد گفـت سـگ زرد بـرادر شـغـال است!

و یـک شـب کـه تـا صـبـح دور آتـش وَجـه وَجـه میکـنـی تـا جـانـت در بـیـایـد، افـسـوس خـواهـی خـورد که ای کـاش بـا اسـکـیـمـوها وصـلـت کـرده بـودم، لااقـل ســرد بـود تـا صـبـح بـه هـم مـی چـسـبـیـدیـم و هـر روز از رعـد کـوهـستـان نـمـی پـرسـیـدی کـه از چـیـزی عصـبـانـی سـت کـه اینـگـونـه سـرخ شـده اسـت و او پـاسـخ نـمـی داد کـه مـگـر آنـروز کـه پـاشـنـه ی چـادرمـان را درآورده بـودی کـور بـودی و نمـیـدیـدی کـه مـا سـرخ پـوست هـسـتـیـم! سـورتـمـه سـوار مـیـشـدی و حالش را مـیـبـردی، امـا بـرای یک لـقـمـه گـوشـت گـوزن بـایـد سـگ لـرزه مـیـزدی چـون اسـکـیـمـوهـا دامـاد سـرخـانـه نـگـه نمـیـدارنـد و بـصـیـرت شـان تـنـهـا انـتـخـاب بیـن پـوتیـن و مـدودوف اسـت!

یـا یـک دخـتـر شـرقـی را بـه زنـی گـرفتـه بـودم، اسمـشـان هـم قشـنـگ تـر اسـت، اول اسـم همـه شـان افـسـانـه اسـت، هـمـیـن افـسـانـه دونـگ یـی یـا افـسـانـه ی یـانـگـوم! غـذا میـپـزد بـرایـت، و تـو خـواهـی گـفـت نمکـش کـم اسـت و او تـا صبـح عـذرخـواهـی خـواهـد کـرد و خـواهـد گـفـت : مـرا بـبـخشـیـد یـا بُکشـیـد سـرورم و تـو خـر کیـف خـواهـی شـد کـه آخـر زن هـم ایـنــقــــدررر ولایـت مــدار؟!؟...

۱۳۹۱ دی ۲۱, پنجشنبه

دکتر محرمه

از قـدیـم و بـه طـور سنـتـی آخـونـدا مَـحــرم بودن و بـه بـهـانـه سـوالات شـرعـی از درونـی تـریـن انـدرونـی هـا سـر در مـیـاوردن!
بـعـده هـا بـا حـضـور فـعـالِ اطـبـاء، دکـتـرهـا هـم  بـه وقـت مـعـایـنـه  و مـکـاشـفـه در زوایا و خـفـایـای ذکـور و اونــاث، شـرعـا محــرم از آب در اومـدن!
اخـیـرا هـم بـرادران سخـت کـوش عکـاس و فـیـلـم بـردار هـم کـه بـه حـُکـمِ فـیـلـمهـا وعـکـسـهـای واجـب تـراز نـون شـبِ  عـروسـی ها و مـجـالـس، قـاعـدتـا حـاجـب درگـاه شـدن!
بـاربـر و تـعـمـیـرکـار لـوازم مـنـزل، بـرقـکـار و لـولـه کـش، آسـفـالـت کـارو نـقـاش ساخـتـمـان و نـصـاب مـاهـواره و... هـم کـه از بـس بـه دالان و پـسـتـوی مـلـت تـردد کـردن، عُـرفـا مـحـرمن!
از مـسـئـولـیـن امـر تـقـاضـا دارم یـه گـوشـه چـشـمـی هـم بـه بـخــش صـنـعـت داشـتـه بـاشـن، ایـن تـراشـکــارهـا هـم آدم هـسـتـنـد.

۱۳۹۱ دی ۲۰, چهارشنبه

ورثه ی مرحوم

چـنـد وقــت پـیـش رفـتـه بـودیـم قـبـرسـتـون فـاتـحـه بـدیـم! یـه دفــه دیــدیــم یــه ســگ بُـدو بــدو اومــد روی یــه سـنـگ قـبـر نـشـسـت و کــار خــرابــی کــرد و در کـمــال حـیـرت مـا بــه ســرعــت از کــادر خــارج شــد!
بـه فـکـرم رسـیــد، بـبـیـن "تـخــم و تَـرکــه" ی مـرحـوم چــوب بـه مـحـکـمـه کـی فــرو کــردن کـه یـارو در مـیـانـه ی نـالــه و نـفـریـن، حــوالــه کــرده کــه "سـگ برینه به قبر پدرت" !!

مورچه خوار

آدما به جز کودک درون یه مورچه خوار درونم دارن!

لامصب معلوم نیست چقد مورچه میخوره که همش ما در طوفان به سر میبریم!

۱۳۹۱ دی ۱۷, یکشنبه

مشاعره

اسـتـراتـژی پـدر بـنـده در مـشـاعـره ایـن بـود کـه هـرجـا کـه گـیـر مـیـکــرد مـثـلا مـیگـفـتـیـم پـدر جـان دال بــده :
میفرمودند: داوود جــان میازار موری که دانه کش است ... که جان دارد و جان شیرین خوش است!
یا در جای دیگر از "ش"
شـرویــن جـان میازار موری که دانه کش است...
از "ع":
عــلــی جـان میازار موری ...

الـبـتـه یـکــ مترادف شـعـری دیـگـه هـم بـود کـه مـثـلا از "الف" مـی فـرمــود : اکـبـرا مـرد نـکـونـام نمیـرد هـرگـز...۱۳۹۱ دی ۱۴, پنجشنبه

بنی آدم اعضای یک پیکرند

بـنـی آدم اعـضـای یـک پـیـکـرنـد
کـه در آفـریـنـش ز یـک گـوهـرنـد

چـو تُـنـبـان بـه در آوَرد روزگـار
تـو خـود دامـنـت را بـگـیـر و سـریـع الـفــرار...

۱۳۹۱ دی ۱۳, چهارشنبه

قوم مایا

اُسکل کیست؟

قـــوم مــایــا کــه بــه خــاطــر اتـمــام دنـیــا در ۲۱ دسـامـبـر ۲۰۱۲ در یـکــ اقـدام هـمـاهـنـگ دسـتـه جـمـعـی خـودکـشـی کــردن و مـنـقـرض شـدن رفـتـن پـی کارشــون!

شاسکول کیست؟

اونـایـی کـه حــرف ایـن اُسـکـلــا رو بــاور کــردن!